Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 คำขวัญจังหวัด  เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
 คำขวัญอำเภอ  เหล็กน้ำพื้กล้าแกร่ง แหล่งถ้ำค้างคาว ภูเขาหินอ่อน ลือกระฉ่อนผ้าทอ
 ที่อยู่ท้องถิ่นอำเภอ  หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
 หมายเลขโทรศัพท์  0-5541-8274
 หมายเลขโทรสาร  0-5541-8274
 เว็บไซต์ท้องถิ่นอำเภอ    http://thongsaenkhan.uttaraditlocal.go.th
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 803 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อน, ฤดูฝน, ฤดูหนาว 
 
 ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......4.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....49.... แห่ง 4.อบต........4 ... แห่ง
 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม 
2.อาชีพเสริม ได้แก่
3.จำนวนธนาคาร 
 
มี 3 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ  โทร. 0-5541-8048
2. ธนาคาร ธ.ก.ส.     โทร. 0-5541-8020
3. ธนาคารออมสิน    โทร.
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ มี  2  แห่ง
1.Tesco Lotus Express
2. 7-11
 
 
 ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -
 
 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
1.  แร่หินอ่อน
2.  แร่หินปูน
3.  แร่แคลไซด์
4.  แร่ฟอสฟอรัส  
 
 
 ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 32,971  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 16,565  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 16,406 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 41.13 คน/ตร.กม.
 
 
 ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1214,1244,1245,1246
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1.  ข้าวจ้าวนาปี
2.  ข้าวเหนียวนาปี
3.  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4.  มันสำปะหลัง
5.  อ้อยโรงงาน
6.  ถั่วเหลือง
7.  หอมแดง 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
1.  คลองตรอน
2.  คลองน้ำมืด
3.  ลำห้วยน้ำหมี
4.  ลำห้วยดินดำ
5.  ลำห้วยน้ำลอก
6.  ลำห้วยพี้ 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่
 
   


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน

ที่ตั้ง :   หมู่ที่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน  จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-274  แฟกซ์ : 055-418-274