Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
       à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ อำเภอทองแสนขัน
       
        ประวัติความเป็นของอำเภอทองแสนขัน
         เดิมท้องที่อำเภอทองแสนขัน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่เนื่องจากสมัยนั้น การคมนาคมไม่สะดวกเช่นปัจจุบัน ทำให้การติดต่อราชการของประชาชนเป็นไปด้วยความลำบากและเสียเวลาในการเดินทางมาก ในสมัยนั้น (ประมาณ พ.ศ.2517) ร้อยเอกศรีรัตน์  หริรักษ์ นายอำเภอตรอน ได้ดำริที่จะตั้งกิ่งอำเภอขึ้นใหม่ และได้ขอแยกตำบลป่าคาย ซึ่งเป็นตำบลใหญ่ออกเป็น 2 ตำบล เรียกชื่อตำบลตั้งใหม่ "ตำบลบ่อทอง" ทำให้อำเภอตรอนมีเขตการปกครองจาก 7 ตำบล ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอตั้งกิ่งอำเภอได้

         เมื่อปี พ.ศ.2523 สมัยนายพิสิษฐ์ ผโลศิลป์  เป็นนายอำเภอตรอน ได้ขอแยกท้องที่ ตำบลผักขวง ตำบลป่าคาย ตำบลน้ำพี้ และตำบลบ่อทอง จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่ และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2526 จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยได้ชื่อว่า กิ่งอำเภอทองแสนขัน
          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 สมัยนายสุขสันต์ วนะภูติ เป็นปลัดอำเภอผ้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ กระทรวงหมาดไทยได้พิจารณาเห็นว่ากิ่งอำเภอทองแสนขัน มีท้องที่กว้างขวางมีชุมชน และการค้าหนาแน่น มีสภาพเจริญขึ้นกว่าเดิมมาก สมควรยกฐานะขึ้นเป็ฯอำเภอเพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐเกิดความสะดวกแก่ประชาชน และส่งเสริมท้องที่ให้เจริญยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอทองแสนขัน เป็นอำเภอทองแสนขัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2533
         เหตุผลที่อำเภอตรอนตั้งชื้อกิ่งอำเภอตั้งใหม่ว่า กิ่งอำเภอทองแสนขึ้น สืบเนื่องมาจากตำบลบ่อทอง อันเป็นที่ตั้งของที่ว่าการกิ่งอำเภอ มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งมานาน และมีราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ชื่อ บ้านแสนขัน  มีประวัติเล่ามาว่า แต่เดิมนั้นมีชื่อใดไม่ปรากฏชัดมีนายพรานเดินทางมาจากประเทศลาว เข้ามาล่าช้างในพื้นที่แถบบริเวณนี้ เข้าใจว่าคงจะมีโขลงช้างเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้ว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านแสนขันมีชื่อว่า บ้านท่าช้าง สันนิษฐานว่าคงตั้งชื่อตามท่าน้ำที่ช้างลงไปกินน้ำและอาบน้ำเป็นประจำ ประวัติว่าเมื่อนายพรานได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแสนขันทราบว่าจะมีการก่อสร้างวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เกิดศรัทธาอยากร่วมทำบุญสร้างวัดด้วยจึงเดินทางกลับภูมิลำเนาไปชักชวนพรรคพวกร่วมกันบริจาคทองคำนับได้จำนวนแสนขัน แล้วนำทองคำเดินทางมาร่วมก่อสร้างวัดดังกล่าว แต่ครั้นเดินทางมาถึงบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกว่า " บ้านแสนขัน" ได้ทราบข่าวว่าวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำทองคำที่นำมาทั้งหมดฝังไว้บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ เพราะเกรงว่าหากนำทองคำกลับภูมิลำเนาอาจถูกโจรผ้ร้ายปล้นระหว่างทางได้ หมู่บ้านดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อ " บ้านแสนขัน" จนถึงปัจจุบัน และอำเภอตรอนเห็นว่าเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลแก่กิ่งอำเภอที่ได้ขอจัดตั้งใหม่ จึงได้ตั้งชื่อว่า " กิ่งอำเภอทองแสนขัน" และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอทองแสนขัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533
 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน

ที่ตั้ง :   หมู่ที่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน  จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-274  แฟกซ์ : 055-418-274