Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ ทถ.อ.ทองแสนขัน
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้... (02 ธ.ค. 2562)  
แจ้งรายชื่อรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (02 ธ.ค. 2562)  
การอำนวยความสะดวกและลดภาวะแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับป... (02 ธ.ค. 2562)  
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉ... (02 ธ.ค. 2562)
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ (25 พ.ย. 2562)
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำหรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนิ... (25 พ.ย. 2562)
ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม... (25 พ.ย. 2562)
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (25 พ.ย. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประสานขอความร่วมมือการจัดงานมหกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้พลังขับเคลื่... (25 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล... (25 พ.ย. 2562)
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (25 พ.ย. 2562)
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส... (25 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพ... (25 พ.ย. 2562)
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี (25 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้... (21 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพ... (20 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพ... (20 พ.ย. 2562)
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 พ.ย. 2562)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปั... (20 พ.ย. 2562)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก... (20 พ.ย. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน

ที่ตั้ง :   หมู่ที่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน  จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-274  แฟกซ์ : 055-418-274