Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
หนังสือราชการ ทถ.อ.ทองแสนขัน
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (21 ม.ค. 2563)  
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมั... (21 ม.ค. 2563)  
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม... (21 ม.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอ... (21 ม.ค. 2563)
กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562... (21 ม.ค. 2563)
แนวทางการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย เพ... (17 ม.ค. 2563)
ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2563) (17 ม.ค. 2563)
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (17 ม.ค. 2563)
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (16 ม.ค. 2563)
แนวทางการดำเนินโครงการ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย"... (16 ม.ค. 2563)
การรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน (16 ม.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (16 ม.ค. 2563)
การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (16 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง... (16 ม.ค. 2563)
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคอุจจาระร่วมเฉียบพลัน (19 ธ.ค. 2562)
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพือ่การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลา... (19 ธ.ค. 2562)
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุป... (19 ธ.ค. 2562)
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MAX 20) ประเด็นด้านการบริหารจ... (19 ธ.ค. 2562)
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ. 2562 - 2563 (19 ธ.ค. 2562)
แจ้งให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้... (19 ธ.ค. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน

ที่ตั้ง :   หมู่ที่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน  จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-274  แฟกซ์ : 055-418-274